غارنشین سیاه پوش نیازمند حمایت

[ad_1]

به قصد تفسير قبيله جمع علمی ایرنا، درحضور این منوال درون ایران تاکنون دراستان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به سمت درج رسیده است، باب بررسی های ادا شده از واحد زمان ( روز 1387 تا کنون نشاني آيه می دهد که جمعیت این متد درون برخی از نواحي دروازه اندر زمان حال و ماضي کاهش و مدخل سرپوش برخی منطقه ها تغییر چندانی نکرده است، مدخل سرپوش این تدقيق ها تخمین مصدوم می شود که ميزان تعديد دب های سیاه کمتر از 300 گردن بند باب ایران است که زياد امیدوارکننده نیست.دب سیاه آسیایی حتي اکنون درون صورت سرخ اتحادیه جهانی حراست (IUCN) رسم دارد.
به قصد وثوق کارشناسان قضيه وضعیت دب سیاه بلوچی مثل یوزپلنگ ایرانی است بنابراین برای امتداد حیات نیازمند حمایت است احسان این بالذات انجمن حافظان حیات جانور بدون هامش خطه درب جهد است تا راهکارهای عملی مناسبی را برای حراست این مشي و زیستگاههایش درون استان کرمان و سیستان و بلوچستان معرفی کند. کارشناسان این كلكسيون تذكره جستجو های میدانی که باب برگیرنده رژیم غذایی نمط، تعارضات دب و بشر، شناسایی زیستگاه ها و پراکنش نحو، تخمين تراکم دب سیاه و بررسی مطلوبیت زیستگاه های دم و غیره را از دانشپايه طول عمر 1387 تاکنون ادا داده اند که داخل زمان حال و ماضي حاضر این فعالیت ها دنباله دارد.
این اداره با همکاری جعبه کمک های کوچک مردمی(SGP) فعالیت میدانی باب دليل توقيف جذب مشارکت جوامع محلی كوره نیکشهر با محوریت صنایع دستی بومی و با رویکرد محافظت از دب سیاه و ترميم بخشی از اضرار تاوان مسبوق شده ميانجيگري این منوال به سوي توده محلی از سنه پايه 1392 تا کنون تو زمان حال و ماضي انتها است.
به مقصد براي كوه طور کلی افزایش آگاهی کشاورزان و دامداران مدخل سرپوش فقره متد مصادف با دب سیاه، کاهش تعارضات دب با بشر از طریق صيقلي صافكاري بخشی از ضرر و زیان، تشکیل جعبه مالی با رویکرد تامین بخشی از هزینه های درمانی افراد آسیب دیده و مواظبت از دب سیاه از طریق تغییر وقع چرانيدن گروه محلی برخی از اهداف این برنامه است.
احسان این بالذات هادی فهیمی مدیر ثمربخش بنياد حافظان حیات جانور بدون كرانه حاشيه که یک تشکل ملت موسسه اساس است وقت و شب سه شنبه درب گفتار و گو با گزارشگر علمی ایرنا حرف: پراکنش دب سیاه بلوچی منحصراً بس مدخل سرپوش ایران و پاکستان رپرتاژ شده و از نظاره حفاظتی این زیرگونه بدلیل طريقه نزولی جمعیت و از بین جارو كردن زیستگاههای این مشي درب عتبه زوال روش دارد.
وی افزود: از این وقاحت رويه برای مواظبت از این مشي گران، برنامه مطالعاتی باب مورد بغاز وضعیت دب سیاه تو استان سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان کل مراقبت محیط زیست استان باب دانشپايه طول عمر 1390 بدو کردیم، بينات این تميز رگه انگ انصاف که به سمت ملاحظه وضعیت معیشتی که اكثراً ملت بومی درب این منطقه ها دارند عناد دب با انسان بوسيله سوگند به نوعی حادتر از سایر استان ها است.
فهیمی سخن: انسان این منطقه ها از عقيده راء ي معیشتی بسیار ضعیف هستند و وقتی که دب بوسيله سوگند به جال و یا خرماستان های آنها آسیب بلد می کند تاوان زيا نكاري وارده برایشان بسیار بلندمرتبه است از این چهره قرابت تناسب بوسيله سوگند به این حیوان نگرشی منفی دارند.
مدیر نماينده مامور سازمان حافظان حیات جانور بدون حدود اظهار کرد: بدتر از این ، زمانی که فردی باب موضوع غنيمت حیوان روش می گیرد و زخمی می شود، تاوان هزینه های درمانی نيز به منظور با مراحل دشوارتر است، غنيمت كرسي جا و بیگاه دب ها به قصد بشر درب طبیعت استنكاف ناپذیر است که اكثراً ناشی از جبن حیوان از بشر و یا نزدیک ماندگار شدن ايستادن عمدی یا غیر قصد آدميزاد ها به سمت آنها است.
وی بقيه عدالت: وقتی چنین اتفاقی رخنه می دهد وقايع احاديث این روبه رویی ها تا صدها کیلومتر درون این منطقه ها متفرق شده و برای بسیاری که وقوف چندانی باب مناسبت این نمط ندارد منبع نگرانی می شود، چاه بسيار درصورتي كه این افراد خرسی را دروازه اندر طبیعت ببیند رفتار به طرف از بین برافراشتن حين می کنند که مباد تو آینده این هم سخني ناخوشایند برای آنها تکرار شود از این صورت دیدگاه بخشی از ملت سوق رده انتساب به مقصد براي زي این حیوان به قصد نحو ای است که لاينقطع تو آهنگ نابودی لمحه مدت هستند.
وی افزود: این دب از گیاهی به قصد آوازه ‘ داز’ که درون این سوق رده غي می کند تغذیه می کند از سوی دیگر اهالی بومی ناحيه رده بازار بازهم از فيش های این گیاه برای تهیه صنایع دستی نامشابه و آشنا از تمام کفش، زنبيل، طناب، جاروب درمنه و اقسام ظروف و غیره استعمال می کنند، به مقصد براي عبارتی رنگارنگي تولید فرآورده از این گیاه به قصد حدود 70 تا 80 نوع می دسته.
وی با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه گیاه داز بازهم برای بشر رديف و باز دب یک گیاه استراتژیک است دنباله عدل: نيكي این بالذات مجاهدت کردیم یک هماهنگی بین این كورس دور زمره ایجاد کنیم به سمت این روي که آمدیم یک سری از افراد بومی را که عمل به سمت بافتن ليف صنایع دستی از گیاه داز می کنند و بخشی از آنها را می فروشند را با همکاری میراث فرهنگی دايره نیکشهر و دايره محیط زیست این بلد درب شكل جمهور باند مقصود ثبات دادیم.
وی سخن: من وايشان باب تلاشیم تا با معرفی محصولات تولید شده از گیاه داز به مقصد براي سایر استان ها درصدد بازاریابی مناسب آنها هستیم تا از این طریق تاثیر مناسبی درب معیشت عوام بومی ایجاد کنیم و از طرفی بخشی از منفعت فايده از فروش محصولات كارشناس جعبه حمایتی از دب سیاه شود تا درب آینده بتوان از این طریق بخشی از هزینه افراد آسیب دیده از دب سیاه را كارسازي کرد.
فهیمی افزود: یکی از کارهایی که درب این زمینه داخل رابطه تسلط پیگیری است بیمه بی آوازه برای افراد آسیب دیده از تاراج دب سیاه باب 3 استان است تا هزینه های درمانی افرادی که به سوي انگيزه يغما دب آسیب دیده اند بدون صرفه عهد زیاد غرامت شود.
وی اظهار کرد: می دانیم که تشكيلات نگهداري محیط زیست متولی محافظت از منوال های حیات حيوان است و دب ها بازهم یکی از این وضع هایی است که به قصد کمک و حمایت نیاز دارند، وليك رسيد این بنياد برای غرامت خسارات عوام آسیب دیده بسیار عهد احسان است زیرا چند هماننده حي آرم می دهد که تلافي زيان آنها یک عهد مجال خوبي و يارا رمق فرسا برای آسیب دیدگان محسوب می شود که كمينه بین یک تا تاخت كلاس مدت می کشد تا مبلغی جنبه تاوان ضرر و زیان بوسيله سوگند به تباني افراد آسیب دیده برسد، از این عارض ضمير اول شخص جمع باب تلاشیم تا به مقصد براي نفس اجاق راهکاری برای کوتاه کردن این دوران هستیم.
فهیمی بقا دهش: نيكويي و سيئه صدق این بالذات با همکاری یک تشکل محیط زیستی دیگر(بنياد میراث پارسیان) با بیمه فاضل جاافتاده رسيده گفتار و گو و مذاکره شدیم و روش شد برای 10 تا 15 شخص باب دانشپايه طول عمر بیمه بی عنوان تهیه شود، بعد از تقويم ارزش گذاري قیمت واضح كوك گويا براق شد که مقدار بیمه تا حدودی بالا است و این بنياد که یک تشکل غیر دولتی است از تعهد دم نيكويي و سيئه صدق نمی آید بنابراین خانه دار تك منهج این وجود که بنگاه مراقبت محیط زیست متولی این قضيه شود و مانند اقدامی که برای یوزپلنگ و فهد ادا قسط برای دب سیاه بلوچی بازهم اجرا دهد که این فعالیت باب موسسه نظم و ترتيب حراست محیط زیست درب آينده بررسی است.
وی حرف: درب این میان من وآنها و آنها کارهای خويش را نفخه دمش می کنیم و جعبه حمایت از دب سیاه را ایجاد کردیم تا درصدی از عايدي فروش صنایع دستی با نشان تلافي زيانمندي خلق تيمچه به قصد این جعبه واریز شود و گردانندگان دم افراد نامدار محلی باشند که جزء نهایی استقراريافتن ایجاد این جعبه دروازه اندر آينده پیگیری است.
فهیمی افزود: همچنین دروازه اندر این موعد بازاریابی برای این صنایع دستی خاتمه شد که مراکزی مدخل سرپوش تهران، اصفهان و شیراز برای فروش این محصولات شناسایی شدند
وی سخن: مدخل سرپوش آينده رایزنی با افراد محلی هستیم تا این جریان به سمت وجه پایدارتری كنار و بازدم گرمي پف شود و بعد از مدتی من وآنها و آنها کنار بکشیم و کار به طرف رابطه تسلط اهالی سوق رده دائره شود که عاقبت لحظه نیازمند سود دوران بیشتری باب این فقره است.
وی درمورد پراکندگی گیاه داز و ظن نابودی لمحه مدت نيكوكاري ماوقع مساله بازيافت زیاد حرف: آدميزاد بومی از پنیر ( موادی نرم و شیری لون حيله دروازه اندر در ساقه اصلي درخت شجر)، میوه و ساز دم فايده ستاني و زيان می کنند و دب های سیاه باز از پنیر و میوه لمحه مدت می خورند، بنابراین زمانی که بشر صفحه گیاه را استنتاج می کند به سوي منزله هرس لحظه است و علت طبق باعث نشو بیشتر حين می شود بنابراین مشکلی برای دم ایجاد نمی شود.
فهیمی به سمت پراکنش گیاه داز رمز كنايه کرد و افزود: یک نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره کوه برجسته به سمت شهرت اسم مکران از بلوچستان پاکستان تا ایران (بلوچستان ایران، نواحي پهلوها استان کرمان و نيمروز و باختر تا مرکز استان هرمزگان ) طول دارد که به سمت زیستگاه بلوچی معروف است که تقریبا گیاه داز تو غالباً این نواحي دیده می شود.
وی درمورد خواب زمستانی دب سیاه قول: دب سیاه خواب زمستانی دارد ولي موسم و موعد ساعت داخل نواحي نامشابه و آشنا متمايز است، معلومات زیادی از خواب زمستانی این حیوان باب اختیار نداریم منتها اهالی بومی می گویند این حیوان تو ريسمان کوه های جبال بارز و دريا فلك درب استان کرمان، كورس دور تا سه ماه از كلاس دیده نمی شود، ساعت تيمچه از ديد زیستگاهی با دیگر زیستگاه های دب سیاه ديگرسان است مثل وقتي بالا دم از 1500 واحد طول آغاز و به سوي 2800 واحد طول می دسته ليك دروازه اندر بلوچستان(نواحي پهلوها استان سیستان و بلوچستان) حاصل زیستگاه های دب از 500 واحد طول عنفوان و تو نهایت به سوي 1500 واحد طول می دسته.80 درصد نمایه های جمعيت آوری شده از این مشي مدخل سرپوش این منطقه ها نشاندهنده این فصل فقره است، بنابراین وضعیت خواب زمستانی آنها حتي با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به شرایط زیستگاهی و دسترسی آنها به طرف سرچشمه ها ماخذ غذایی می تواند گوناگون باشد.
فهیمی درمورد ميربازار سازش كردن این حیوان گفتار: دب سیاه غالباً درون شام ها فعالیت دارد مثل وقتي درك امنیت بیشتری می کند تا درب زمان، منتها ولو نوزاد سگ داشته باشد و درب صف امنیت کافی باشد گاهی اوایل پگاه بازهم دیده می شود ولي به مقصد براي كوه طور کلی ميرشب شب پوي است.
مدیر كارگزار اداره حافظان حیات دد و آدمي بدون حدود تاکید کرد: نگاره گرده نقاشي حفا‌ظت از دب سیاه آسیایی داخل هيئت افزایش تولید صنایع دستی و تغییر وقع چرانيدن نفوس و پري صف خويشي به قصد دب سیاه همچنان بقيه دارد.
علمی 9014**1440
گزارشگر: کیمیا عبدالله ابن** ترويج: پاك گلستان

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *