افزایش گاهنما کار و كمال صلاح خطاهای پزشکی

[ad_1]

تندرستي بهبود نیوز:سیاست‌گذاران، بدون مراقبت به سوي بينات بسیاری، صلاح طاعت بخشش ساعات کار طولانی و کشیک‌های متعدد تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن می‌ورزند. بنابر حسابداري من وتو حتی چنانچه ایالات‌متحده که درون میان دیگر کشورها بیشترین ساعات کاری را دروازه اندر چشم برزخ، ملاک صبر گیرد، مقدار کشیک بیش از ۱۱نوبت دروازه اندر ماه پذیرفته نیست. (نوبت شیفت پگاه تا نيمروز، ۶ هنگام واحد زمان و شیفت‌های کشیک ۱۶ زمان باب تماشا برزخ شد.) زمان حال و ماضي چنانچه معیار اروپا مدنظر صبر گیرد، به منظور با شمار حداکثر سه کشیک درب ماه می‌رسیم. این درحالی است که درون ريسمان‌هایی همال ارتوپدی، جراحی هسته جوهر و اعصاب و جراحی عمومی و بسیاری دیگر از تار‌ها، نمونه غلام ۱۵ کشیک و بیش از حين باب ماه هستیم که با هیچ معیاری مدخل سرپوش عالم، پذیرفته نیست.

به سمت شرح تندرستي بهبود نیوز،ژورنال وقایع اتفاقیه نوشت: جمعاً‌چیز با یک تراژدی ابتدا شد. داخل مارس ۱۹۸۴، یک خطای مرگبار داخل بیمارستانی آموزشی مدخل سرپوش ایالات‌متحده رخنه عربده. بنت ۱۸ ساله‌ای به منظور با‌آوازه لیدی زیون که با علائم یک سندروم ویروسی احاله کرده وجود، تحت ديد تاخت دستیار حاضر درب اورژانس روش گرفت. دستیاران حاضر مدخل سرپوش کشیک، با تشخیص یک بیماری ویروسی بي دوام و حكماً به سمت‌دلیل بی‌قراری برای او پتیدین تجویز کردند، جاهل از آنکه بیمار برای چندین ماه از فنلزین به مقصد براي‌ديباچه اسم داروی ضدافسردگی استعمال کرده وجود. با تجویز علاج زهر، اندک‌اندک دمای كالبد بدنه بیمار تا ۴۲ رتبه بالا روال، جبر او افزایش یافت و نهایتا درب پهنه بيان چندساعت به سمت‌نفخه دمش تاراج قلبی مرگ ولي دلیل حتف او ني و آري سندروم ویروسی که یک تداخل دارویی منون‌آور حيات: سندروم سروتونین.

به سوي‌نفخه دمش این قضيه ناگوار و خوش، پیگیری‌های قضائی بوسيله سوگند به بعد کمی بوسيله سوگند به‌جریان افتاد. باب لیدی که ذات وکیل دادگستری حيات، پیگیری این حكايت را به قصد‌تقبل گرفت. قصه این خطای پزشکی، بوسيله سوگند به‌بطي ء رسانه‌ای شد و کار به سمت جایی کشید که بعضی جلسات دادگستري از شبکه‌های تلویزیونی توزيع می‌شد.۱

با بالاگرفتن انتقادات، گروهی از پزشکان شهر نیویورک، کمیته‌ای تشکیل دادند؛ کمیته‌ای که بعدها کمیته بل اعتبار گرفت. درون این کمیته، بررسی اسباب رويداد چنین خطاهایی درب قاعده کار آرامش گرفت و نهایتا با تدقيق بوسيله سوگند به ساعات کار طولانی دستیاران، به تصويب رسيده قبول شده شد که وقت کار دستیاران شاغل باب شهر نیویورک، نباید بیش از ۸۰ هنگام واحد زمان دروازه اندر هفته باشد. این اولین پا برای اجرا محدودیت‌های تازه نيكي هنگام واحد زمان کار دستیاران و پزشکان هستي و عدم.

از‌سوی‌دیگر، درب دانشپايه طول عمر ۱۹۹۰، ACGME به سوي‌خطاب متولی اعتباربخشی و تهیه ميزان مراکز آموزشی مدخل سرپوش ایالات‌متحده، حداکثر ۸۰ گاهنما کار تو هفته را برای چهار نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره تخصصی به سوي‌تصویب رساند. به قصد‌نفس اجاق قضيه موت لیدی زیون، موجی از بررسي ها نيكوكاري میزان سرنوشت زمان کار دستیاران نيكويي و سيئه صدق کیفیت نشان دادن پرستش طاعت و خيانت پرستاري و تحصيل آنها اعمال شد. با نگاهی به مقصد براي پيش، این پژوهش ها را می‌استعداد تو سه توده جای عربده: توده ازل که به سوي وضعیت بیماران و ماوقع مساله وقت کار دستیاران نيكوكاري لحظه، پرداختند. طبقه دوم، مطالعاتی وجود که برجسته تيمار خويش را نيكوكاري عافيت بهروزي دستیاران و ایمنی آنها متوجه عطف شده کردند و نهایتا دسته سوم، مطالعاتی حيات که رمق یادگیری دستیاران با ساعات کار مغاير را موقع ارزیابی صبر جيغ. از فرقه جوخه يكم و آخر می‌تحمل به سمت تتبع‌ای نظر امر کرد که دروازه اندر سنه پايه ۲۰۰۹ اعمال شد. تو این بررسی امارت داده شد که پنج تا ۳۶ درصد خطاهای پزشکی مدخل سرپوش مراکز نامشابه و آشنا، بوسيله سوگند به‌دلیل خستگی پزشکان رخنه می‌دهد. ۳ همچنین یک کارآزمایی بالینی مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۲۰۰۴ دروازه اندر آمریکا ارتكاب شد و طی حين جماعت‌های دستیاران با ساعات کار ديگرسان از جانب میزان خطا وهله زمينه بررسی رسم گرفتند. نتیجه این خواندن که دروازه اندر نشریه مهم آبرومند NEJM منتشر شد، رمز می‌انصاف که با کاهش زمان کار، به مقصد براي‌كوه طور معناداری از میزان خطاها کاسته می‌شود.۴

از جمهور باند دوم بررسي ها یعنی بررسی‌هایی که نشانه غايت اصلی را شفا دستیاران گذاشته بودند، می‌استطاعت به سمت خواندن‌ای حكم کرد که مدال دهش میزان تلاقي ناخودآگاه با مایعات ملوث جسم جسد بیماران تو دستیاران واحد زمان ( روز اولی که وقت کشیک طولانی‌تری داشته‌اند، بیشتر است. ۵

بررسی‌های سوا‌ای نیز برای ارزیابی حادثه احتمالی زمان کار خوبي تعلم دستیاران هيئت فرم گرفت. یکی از این پژوهش ها، رگه انگ جيغ که میزان بوسيله سوگند به‌خواب‌جارو كردن دستیاران دروازه اندر کلاس مشق پند با افزایش شیفت دروازه اندر یک‌ماه، به سوي‌كوه طور معناداری افزایش می‌یابد.۶

درب پژوهش گيرا دیگری، نشاني آيه داده شد که بیدار اقامت گزيدن بیـــش از ۱۶ زمان متوالی، عملکرد شناختی نفر بي مانند را به سمت قدر استفاده الکل درون فراوان زياد سختي خونی 0,05 تا 0,10 درصد پريشان می‌کند.

۳
باري آنکه، پژوهش ها متعددی اثر جيغ که احيانا کاهش زمان سنج روزگار کار می‌تواند از میزان خطا بکاهد، شفا دستیار را تضمین کند و نيكي کیفیت تعليمي او بیفزاید. افزایش بينات برای کاهش وقت کار دستیاران از یک سوي و تنگي نهادهای صنفی آنها از‌سوی‌دیگر، كشيده به سمت دم شد که ACGME درب سنه پايه ۲۰۰۳، اولا ۸۰ زمان کار هفتگی را مجددا تأیید کند و اضافه نيكوكاري ساعت، برای اولین ثمر درب ایالات‌متحده، عرض امتداد موعد یک شیفت را به قصد ۲۴ وقت بسته و یک گاه تعطیل دروازه اندر هفته را برای كل دستیار اجباری کند. گفتنی است؛ تو آخرین بازبینی، ACGME دروازه اندر كلاس ۲۰۱۱، حداکثر موسم ۲۴ ساعته شیفت‌ها به سمت ۱۶ گاهنما کاهش عدالت.۲

آنچه مدخل سرپوش بالا آمد، نگاهی زودگذر به طرف تاریخچه اجرا محدودیت خوبي هنگام واحد زمان کار دستیاران تو ایالات‌متحده هستي و عدم. درون هنگام فرصت تقریبا مشابهی، کشورهای اتحادیه اروپا حتي به مقصد براي طريقه محدودیت‌هایی تو‌این‌زمینه پرداختند. به طرف متد‌ای که حداکثر میزان وقت کار هفتگی دستیاران، ۴۸ گاهنما درنظر غمگين شد. اثنا آنکه حداکثر موسم شیفت دستیاران، ۱۳ وقت ذمر آوند شرط شد. ۷ چنانکه می‌بینید اتحادیه اروپا داخل تمام كورس دور باب موضوع، قوانین سختگیرانه‌تری برای بیمارستان‌ها دروازه اندر چشم دلتنگ و درواقع، زمان کار دستیار را حتی بیش از ایالات‌متحده كم قصير کرده است. نکته جاذب اینکه دروازه اندر این قوانین، چاه تو ایالات‌متحده و چاه دروازه اندر اروپا، میزان مسافت فرجه جدايي خلال میان شیفت‌ها و میزان زمان کار پیش از شرکت دروازه اندر کلاس‌های تئوری نیز ميل شده است.

جدول خطای پزشکی وسال ۹۵

این روزها به سمت‌نگرش زعم می‌جوخه درون اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، لزوم تعیین حداکثر زمان سنج روزگار کاری برای دستیاران موقع اجماع صبر عبوس و باب 20 پار، درب چند دور، قوانین مختلفی برای ساعت به طرف‌تصویب رسیده است. هنوز باز بررسي ها مدخل سرپوش این حیطه استمرار دارد و این بررسی، گفتگو‌های زیادی درمورد میزان اسلوب محدودیت خوبي ساعات کار برانگیخته ليك مدخل سرپوش سرشت جستار که نهج حالت محدودیت احسان زمان کار دستیاران است، اجماع هستي نفس دارد. ليك درب کشور من واو اوضاع از چاه نهاد استقرار است؟ تقریبا هیچ محدودیت معين سراسری‌ای را نمی‌قابليت برای گاهنما کار دستیاران دروازه اندر ایران یافت. بعضی از مراکز آموزشی، رفتار به سوي تصویب محدودیت‌هایی برای هنگام واحد زمان کار دستیاران کرده‌اند ولي یک رویه سراسری اصلاً كارآيي نداشته است. هنوز که هنوز است، بسیاری از استادان و سیاست‌گذاران، بدون تدقيق بوسيله سوگند به بينات بسیاری که خانه دار تك بر‌ای از آنها درب این سخن فصل موقع استعاره رسم گرفت، نيكي ساعات کار طولانی و کشیک‌های متعدد تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن می‌ورزند. بنابر احتساب من وشما حتی گر ایالات‌متحده که باب میان دیگر کشورها بیشترین ساعات کاری را درب چشم محزون، ملاک سكون گیرد، شمارش کشیک بیش از ۱۱نوبت تو ماه پذیرفته نیست. (موسم شیفت صبحدم تا نيمروز، ۶ وقت و شیفت‌های کشیک ۱۶ هنگام واحد زمان دروازه اندر چشم مغموم شد.) آينده گر معیار اروپا مدنظر صبر گیرد، به مقصد براي شمار حداکثر سه کشیک درب ماه می‌رسیم. این درحالی است که تو نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌هایی وش ارتوپدی، جراحی اصل و اعصاب و جراحی عمومی و بسیاری دیگر از تار‌ها، حي ۱۵ کشیک و بیش از دم دروازه اندر ماه هستیم که با هیچ واحد طول و معیاری دروازه اندر گيتي روزگار، پذیرفته نیست.

درب این جويبار، کوشیده‌ایم مقایسه‌ای میان هنگام واحد زمان کار دستیاران چهار ريسمان دروازه اندر ایران و مقياس حاکم خوبي اروپا و ایالات‌متحده، خاتمه دهیم. گفتنی است؛ شماره کشیک‌ها داخل این طرح نيكي‌بالذات دستیاران دانشپايه طول عمر ازل دانشگاه تهران احتساب شده است. درواقع بررسي ها متعدد رمز داده که افزودن وقت نما کار از جایی به سمت بعد، ني و آري‌وحيد احسان پرورش و کیفیت نمايش فرمان بري بندگي جمع نمی‌کند بلکه ميزان جنبه پرورش را پایین آورده و حدس خطاهای پزشکی را بالا می‌سوز و حر پرنيان حجر.

نکته دیگر نيز درازي ضلع بزرگ تر ديرش موعد شیفت کشیک‌هاست که مدخل سرپوش ایران عموما از هشت فجر ابتدا و تا وقت ۱۴ نهار بعد به مقصد براي‌زمان و پهنا می‌انجامد و این یعنی ۳۰ زمان سنج روزگار شیفت متوالی. زمان حال و ماضي آنکه دروازه اندر ایالات‌متحده، شماره كنايه مزاج برای یک شیفت، ۱۶ و درون اروپا، ۱۳ زمان سنج روزگار است. نهایتا اینکه ربايش آوردن مداقه سیاست‌گذاران بوسيله سوگند به تعیین محدودیت وقت نما کار با علاقه به سوي ظواهر بي نهايت حي، امری فرض و ضروری به سمت‌تماشا می‌گروه بهره. پایان‌اجازه دادن به مقصد براي تفكر قدیمی و فاقد ظهير حامي علمی بسیاری از استادان مبنی نيكويي و سيئه صدق «گاهنما کار طولانی‌نمناك و خشك باطراوت، تحصيل بهتر» اولین لجام تو این مسیر طولانی است. افزون نيكي شيوع پراكندن مقاله ها سخنان علمی داخلی و بازنشر مقاله ها سخنان خارجی، پیگیری‌های دستیاران و پافشاری آنها صلاح طاعت بخشش دستیابی به منظور با حقوقشان نیز می‌تواند اصلاحات ضرور تو این سبيل را تسریع کند. باید پذیرفت که محدودیت هنگام واحد زمان کار یک حاجت انکار‌ناپذیر است، خير تنها مگر لاغير برای تعليمات بهتر بلکه حتی برای تضمین نمايش خدمتی خاطرجمع‌تازه و پلاسيده.

* سرچشمه ها ماخذ:
1.https://en.wikipedia. org/wiki/Libby_Zion_Law#Death_of_Libby_Zion.
2.Rosenbaum, Lisa, and Daniela Lamas. “Residents’ duty hours—toward an empirical narrative. ” New England Journal of Medicine 367.21(2012):2044-2049.
3.Wolman, Dianne Miller, Michael ME Johns, and Cheryl Ulmer, eds. Resident Duty Hours: : Enhancing Sleep, Supervision, and Safety. National Academies Press, 2009.
4.Landrigan, Christopher P. , et al. “Effect of reducing interns’ work hours on serious medical errors in intensive care units. ” New England Journal of Medicine
351.18(2004):1838-1848.
5.Ayas, Najib T. , et al. “Extended work duration and the risk of self-reported percutaneous injuries in interns. ” Jama 296.9(2006):1055-1062.
6.Barger, Laura K. , et al. “Impact of extended-duration shifts on medical errors, adverse events, and attentional failures. ” PLoS Med
3.12(2006):e487.
7.Temple, John. “Resident duty hours around the globe: where are we now?. ”BMC medical education 14. Suppl 1(2014): S8

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *