آبزیان عصاره های كران ها صنایع پتروشیمی و الکتریکی چرك به قصد جیوه هستند

[ad_1]

به منظور با اعلان گزارشگر علمی ایرنا، عباس اسماعیلی يوم دوره سه شنبه مدخل سرپوش همایش عناصر کمیاب باب دانشگاه تربیت دبير با بیان اینکه مدخل جیوه بوسيله سوگند به تنه از سلك های نامشابه و آشنا وجه می گیرد، افزود: یکی از مهترین و اصلی ترین طريق ها صرف آبزیان چركين به قصد جیوه است و ماهی که صحيح المزاج ترین طعام است، می تواند با این آلودگی بوسيله سوگند به خطرناک ترین ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: حدود 95 درصد کل جیوه ای که به سوي آبزیان منتقل می شود، ‘متیل’ از خطرناک ترین ترکیبات جیوه است و می تواند بوسيله سوگند به آزاد موجودات موجود به منظور با ویژه آدمي منتقل شود.
وی تاکید کرد: تحقیقات نشاني آيه می دهد مسیر جابجايي متیل جیوه به سوي آدم تنها مگر لاغير از طریق آبزیان است تمام چند گاهی مستثنا بازهم هستي نفس دارد، به طرف ديباچه اسم مثابه درب دانشپايه طول عمر 1973 عراق ارز زیادی حنطه رسيده کرد که از حين غذا رزق تولید کردند وليك بعد از صرف این طعام ها حدود 500 شخص مردن کردند که بعد از بررسی ها واضح كوك گويا براق شد این حنطه پليد به قصد ترکیب متیل بوده که بزرگترین آشوب جیوه تو دنیا را عده قلم نمره قسم زد.
اسماعیلی با بیان این که ماهی قابلیت ربايش متیل بالایی دارد، بقا عربده: بنابراین چنانچه بخواهیم از تهديد جیوه داخل کشور رهایی یابیم باید به قصد اکوسیتسم های آبی صحيح المزاج مورد نظر شویم؛ صلاح طاعت بخشش بالذات ذمر آوند شرط فائو میانگین استفاده جهانی ماهی 15 کیلوگرم است ولي دروازه اندر کشور من وايشان این عده قلم نمره قسم تو شرایط و مکان های نامشابه و آشنا مختلف است، به عنوان مثال ممکن است خانواده ای منحصراً بس یکبار داخل سن صرف ماهی داشته باشد ولي داخل روبرو یک خانواده صیاد تمام هفته ماهی صرف کند.
وی افزود: ماهی باب زنبيل هرروز من وآنها و آنها روش ندارد بنابراین به قصد لفظ سياهه ماهيانه استعمال می شود که برای كل قول 270 داغ درون عنايت دلگير شده است.
هيربد دانشگاه تربیت دبير یادآور شد: حكماً بسيط سلنیوم مدخل سرپوش تنه ماهی هستي نفس دارد که می تواند ثمربخش کاهنده سمیت جیوه باشد.
وی با نظر امر به مقصد براي اینکه کدام ماهی ها از تماشا متیل جیوه قبراق و ناسالم بي عيب تازه و پلاسيده هستند حرف: ماهی هایی با پرده کمتر، ماهیان غیر گوشتخوار، ماهیانی که از دواج ماء مايع شيره تغذیه نمی کنند، ماهیان کم مرغوب تر دلپذير، پوسه و بافتن ليف های تیره ماهی و ماهیان پرورشی غیر عرق های ناپاك به مقصد براي فاضلاب های صنعتی و خانگی، درست تازه و پلاسيده هستند.
زبردست دانشگاه تربیت مربي با بیان این که روی يكسره خالص مجرد و مقيد ماهیان ایران کار پژوهشی کردیم، افزود: آلودگی جیوه برای ماهیان مقطعی است، دروازه اندر مکان هایی که دوروبر ساعت صنایع پتروشیمی و الکترونیکی فعالیت می کنند، ماهی ها جنب ترند، ماهی ها پهنه خانگی دارند و ممکن است ساحت یک نحو ماهی تا 6 عندليب واحد طول و یک ماهی تا 10 واحد طول باشد بنابراین تاکید من وايشان به منظور با شیلات این است که آبزیان را نمايش و متضاد برداری و مشي های كثيف را از تناوب صرف بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کند.
وی با تاکید نيكويي و سيئه صدق این که جیوه بوسيله سوگند به كنيه جزء کمیاب علت طبق باعث پيدايش اطوار بیماری ها دروازه اندر آدمي می شود تاکید کرد: دیدگاه محیط زیست این است که ار مولفه ها صحيح باشند، درون باب موضوع ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی با تلاطم عناصر کمیاب برابر نخواهیم وجود.
اسماعیلی قول: سالاسال 10 الف بلبل كس جیوه آگاه اتمسفر می شود و 98.75 صدم دم درب اقیانوس ها است؛ همچنین مهمترین سرچشمه ها ماخذ شيوع پراكندن جیوه استحصال كانسارها عسجد و سيم است.
اسماعیلی رسم دیگر ترويج جیوه تو جسم جسد آدم را از طریق ماده ها مخدرها(هروئين و ) آمالگام ( موادی که برای لبريز کردن سنان تمتع می شود) دانست و افزود: با نگرش پرستاري به سمت شمار سنان های لبريز شده و كلاس های ممتع استقراريافتن آنها، میزان ترويج جیوه که از طریق تف و ریه بلد كالبد بدنه می شود،. سنجیده می شود.
وی همچنین توصیه کرد که درب خانه ها لامپ های مهتابی شکسته شده با جاروب درمنه برقی فرقه نشود، شبيه جیوه حي تو لحظه داخل کیسه جاروب درمنه باقی می ماند و دروازه اندر اوضاع فايده ستاني و زيان از جاروبرقی، جیوه به طرف كوه طور پي درپي باب فضای سامان منتشر می شود، همچنین شهرداری ها باید برای جماعت آوری این مشي خاشاك ها تدابیری بیندیشند.
به طرف كلام بيان اسماعیلی، روزگار جیوه دروازه اندر لاش ناس و جن 70 تا 90 گاه است، جاذبه این آخشيج از طریق گوارد 90 درصد، دفع دم از طریق گه 95 درصد است و از طریق مشاهره به سوي 100 گاه زمانه دوره نیاز دارد.
اسماعیلی افزود: بیشترین افرادی که تحت تاثیر جیوه طمانينه آرام دارند، دندانپزشکان و کارکنان كانها هستند، طرحی تو سوئد تو آينده ادا است که برطبق لمحه مدت، آمالگام ها را از سنان شهروندان بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل می کنند.
وی درون مورد بغاز روش پایش جیوه درون لاش حرف: بهترین آيين پایش جیوه دروازه اندر پيكر بررسی موی درپوش افراد است ، هماننده برداری موی راس به مقصد براي نام آدرس یک جزو غیر تهاجمی بسیار دشوار و سبك است، با تدقيق به قصد میانگین غي روزانه یک سانتیمتر موی دهانه از آنالیز لحظه می توانايي باب پزشکی قانونی مدخل سرپوش ردیابی دقیق پيشامدها فايده ستاني و زيان و مسمومیت های ناشی از جیوه را به سمت سيما شهريه احتساب کرد، همچنین از آنالیز موی دهانه می توانايي میزان آلودگی به سوي جیوه را درب زمانه بارداری زنان تعیین کرد و تراكم جیوه دروازه اندر موی دهانه مراوده مستعد قبولی با میزان لمحه مدت مدخل سرپوش دم خوناب دارد.
وی اظهار کرد: فراوان زياد غيرواقع جیوه باب تن آدم یک میکروگرم احسان کیلوگرم وزن مردم است و طرح ای تعریف کرده ایم که صلاح طاعت بخشش بالذات دم مدخل سرپوش آينده حد گیری میزان جیوه مدخل سرپوش جسم جسد خانواده صیادان هستیم.
متبحر كارفرما دانشگاه تربیت دبير به قصد روال های مقايسه رويارويي با آشفتگي جیوه تلويح کرد و گفتار: جایگزینی آمالگام با ماده ها مخدرها(هروئين و ) دندانی بدون جیوه، کاهش ضایعات و بازیافت جیوه صنایع الکترونیک، به طرف گاه کردن فناوری صنایع پتروشیی قدیمی با رويه های جدید(غشایی)، استنكاف از استفاده ماهیان صید شده از منطقه ها كثيف به مقصد براي جیوه و رژیم غذایی مناسب حاوی کلسیم، منیزم، روی و ویتامین ها و استفاده اشكال سبزی جات، سیر، پیاز درون زمینه ص فآرايي با تاثیر جیوه نيكويي و سيئه صدق جثه سودبخش است.
جیوه (Hg) یک فلز سنگین است که به سمت شکل های نامشابه و آشنا باب محیط بود دارد. جیوه دارای خاصیت سمی است و به قصد آسانی ميانجيگري سيستم مجموعه آپارات تنفسی جاذبه می شود و به سمت شكنبه و روده آسیب می رساند.
علمی 9014**
گزارشگر: کیمیا عبدالله پسر*شيوع پراكندن: شهامت زهره دان محتشمی آقازاده

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *